บรรยากาศภายในร้านบ้านเดือนขนมไทย สาขาหน้าพระราชวังไกลกังวล หัวหิน