Clip VDO ก่อน...จะเป็นโรงงานลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ และร้านบ้านเดือนขนมไทย

สื่อการเรียนรู้เรื่องขนมไทย ประวัติความเป็นมาของขนมไทย และขนมมงคล ๙ ชนิด

ตลาดขนมของจังหวัดเพชรบุรี ก่อนจะมาเป็นโรงงานลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ และร้านบ้านเดือนขนมไทย ในปัจจุบัน

รายละเอียดการรับสินค้าไปจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของร้านบ้านเดือนขนมไทย